FORDJUPINGSPROGRAM – Vestnes Kulturskule

Revidert 2018

Musikk

 • Aldersgrense: primært frå ungdomsskulealder. (8. årssteg), men yngre elevar kan også bli vurdert
 • Alle som er interesserte kan søkje
 • Det stilles krav til høg og målretta innsats, og eleven må ha ekstra stor interesse for faget.
 • Det blir gjennomført opptaksprøver
 • Pris: kr. 1050,- pr år i tillegg til ordinær plass
 • Eleven får meir tid, fleire konsertoppdrag, og eigen fordjupingskonsert.
 • I enkelte fag kan fordjupingselevane bli sett saman i grupper
 • Musikkteori vil vere ein del av innhaldet i undervisninga

Dans

 • Aldersgrense: Frå 3. årssteg
 • Alle som er interesserte kan søkje
 • Det blir gjennomført audition.
 • Det stilles krav til høg og målretta innsats, og eleven må ha ekstra stor interesse for dansefaget.
 • Elevane på dans fordjuping 2 og 3- må ha to andre dansedisiplinar i tillegg til fordjuping. Dett kravet er ikkje absolutt i fordjuping 1 (dei yngste)
 • Pris: kr. 1050,- pr år i tillegg til ordinær plass
 • Elevane blir sett saman i grupper etter nivå
 • Elevane får eigen fordjupingsgruppetime, fleire oppdrag, meir tid.  

 

Førebuing til fordjuping musikk:

 • Vi opnar for at elevar som er ekstra motivert kan søke om meir undervisingtid.
 • Elevar som blir innvilga meir tid kan få inntil 45 minutt undervisningstid til saman pr veke.
 • Der det er hensiktsmessig kan ein få to oppmøte pr veke, fordelt på ulike dagar.
 • Aldersgrense: Ope for alle som er motivert til det.
 • Pris: Elevar med meir undervisningstid betalar for ein ekstra kulturskuleplass etter gjeldande betalingssatsar.
 • Vi har eit begrensa antal plassar.
 • Søknad om ekstra tid sendes inn på epost til kulturskulen@vestnes.kommune.no

Vestnes Kulturskule

 
 

Abonner på nytt

Om du skriver inn e-adressa di her, får du alt nytt frå oss og som e-post! Like enkelt å melde seg på - som av!.